pH2_300702530

ค่า pH ?? pH หรือความเป็น กรด-ด่าง ของน้ำ เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำนั้นมีคุณสมบัติเป็นกรด หรือด่าง หากน้ำมีค่า pH ต่ำกว่า 7 แสดงว่าน้ำนั้นมีสภาพเป็นกรด แต่ถ้ามี pH มากกว่า 7 ขึ้นไปแสดงว่าน้ำมีสภาพเป็นด่าง

basic-aq-ro-diระบบกรอง RO/DI สำหรับการเลี้ยงตู้ทะเล แบบพื้นฐาน

จะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ ระบบผลิตน้ำ DI  (RO/DI) และระบบจัดการการใช้น้ำ หรือเรียกว่าระบบจ่ายน้ำก็ได้ ในส่วนของระบบผลิตนั้น ประกอบด้วยสองส่วนคือ เครื่องกรอง RO และเครื่องกรอง DI กำลัง และความสามารถของเครื่องกรอง RO นั้น ปกติจะมีสองขนาดด้วยกันคือ 50-75 GPD ซึ่งคิดเป็นปริมาณน้ำที่กรองได้จริง ก็จะตกอยู่ ราวๆ 200-300 ลิตร ในเครื่องขนาด 50 และ 300-400 ลิตร ในเครื่องขนาด 75 "สำหรับเครื่องขนาดไหญ่กว่านั้น ยังไม่ขอกล่าวถึง ในตอนนี้"

ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ที่ใช้ในตู้ทะเล [James R. Layton]

carbonการใช้ถ่านกัมมันต์ในตู้ทะเลนั้น ได้มีการถกเถียงกันมาตลอด โดยมีผู้ให้ความเห็นตั้งแต่ "ต้องใช้" จนถึง "ห้ามใช้" เลยทีเดียว ในปัจจุบันผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ตระหนักถึงข้อดี และความจำเป็นของถ่านกัมมันต์ในระบบกรอง แต่กระนั้น นักเลี้ยงตู้ทะเลที่ใช้มันไม่กี่คนเท่านั้น ที่รู้ว่าถ่านกัมมันต์มัน กำจัดอะไรไปบ้าง และมันมีประโยชน์ในทางไหนบ้าง ดังนั้นบทความนี้ จะอธิบายตั้งแต่กระบวนการผลิตที่มีผลต่อคุณลักษณะของถ่านกัมมันต์ที่ได้ กลไกการกรอง หรือการดูดซับของถ่านกัมมันต์ และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ สุดท้าย จะกล่าวถึงเทคนิคในการใช้ และสิ่งที่นักเลี้ยงต้องทราบเวลาเลือกถ่านกัมมันต์ สำหรับใช้ในตู้ทะเล